ELLMIX Kruszywo


Kruszywo ELLMIX 

jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, otrzymanym procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego. Kruszywo ELLMIX otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. ELLMIX spełnia wymagania KOT nr IBDiM-KOT-2020/0511 wydanie 2 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Posiada postać materiału drobnoziarnistego. Nośność powyżej 10 %.

 

 

ZASTOSOWANIE:

 

Kruszywo ELLMIX stosuje się w inżynierii komunikacyjnej wg KOT nr IBDiM-KOT-2020/0511 wydanie 2. Zastosowanie m.in.:

– do niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełnienia pustek przy budowie dróg,

– do podsypki wyrównawczej pod nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych i kamiennych,

– do nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg wymagań PN-S-06102:1997, jako kruszywo doziarniające,

– do warstw nasypów według wymagań PN-S-02205:1998, jako kruszywo doziarniające (ewentualnie osuszające) lub samodzielnie,

– do robót ziemnych i przy budowie nawierzchni lotniskowych po ulepszeniu spoiwami,

– do budowy podtorza w zakresie gruntu rodzimego lub nasypu, bez ulepszenia lub po ulepszeniu spoiwami.

-
-

Tel. +48 -
e-mail: -