Produkty


Popiół lotny do betonu

Popiół lotny powstaje w procesie spalania węgla kamiennego przy udziale materiałów współspalnych. Popiół lotny dzięki swoim właściwością pucolanowym umożliwia redukcję udziału cementu. Jest drobno uziarnionym pyłem zawierającym głównie dwutlenek krzemu (SiO2) oraz tlenek glinu (Al2O3) wykorzystywanym między innymi:

 • jako dodatek do produkcji betonów, produkcji galanterii betonowej, cementów popiołowych i pucolanowych,
 • do wytwarzania zestalonych zaczynów popiołów w technologii utwardzania (stabilizacji) gruntów, nasypów, zwałowisk,
 • do wypełnień kopalnianych,

Zastosowanie popiołu lotnego do produkcji betonów powoduje obniżenie zapotrzebowania na wodę, obniżenie ciepła hydratacji, poprawia szczelność, urabialność betonu, zwiększa w dłuższym okresie czasu wytrzymałośc betonu. Dodatek popiołu lotnego wpływa na opóźnienie czasu wiązania zaczynu.
Popiół z Elektrowni Połaniec oferowany jest w postaci suchej i zwilżonej.

Spółka posiada Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 1487-CPR-160-01 na produkt budowlany Popiół lotny do betonu zgodnie z wymaganiami normy EN 450-1:2012

Karta produktu: Popiół lotny

Karta produktu: Popiół lotny do betonu

Certyfikat na popiół lotny Połaniec

Mieszanina popiołowo-żużlowa

Mieszanina popiołowo – żużlowa to uboczny produkt spalania węgla kamiennego oraz biomasy, w której skład wchodzą żużle, grubsze frakcje popiołowe z kotłów energetycznych, jak również popiół, który nie został odebrany w stanie suchym. MPŻ odprowadzana jest hydraulicznie siecią kanałów spod komory paleniskowej do zbiorników pompowni bagrowej. W wyniku wymieszania powstaje wodna mieszanina popiołu i żużla, transportowana na składowisko odpadów paleniskowych „Pióry”. Mieszanina popiołowo żużlowa jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego uważana jest za wartościowy produkt i znajduje szereg zastosowań w budownictwie ziemnym. Ze względu na dobre właściwości zagęszczające używa się jej na przykład do budowy nasypów. W skład mieszaniny popiołowo-żużlowej wchodzą: SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, TiO2. Pozostałe składniki to: SO3, Na2O, Mn3O4, P2O5.

Zastosowanie:

 • w inżynierii komunikacyjnej (do budowy wałów, nasypów kolejowych i drogowych, podbudów dróg i autostrad),
 • do utwardzania powierzchni,
 • do rekultywacji i niwelacji terenów,
 • w podziemnych technikach górniczych (do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk, doszczelniania zrobów zawałowych, likwidacji zbędnych wyrobisk, w prewencji pożarowej).
 • w przemyśle ceramicznym

Nasza firma uzyskała Aprobatę Techniczną nr AT/2015-02-3119 wydaną przez IBDiM dla mieszaniny popiołowo-żużlowej. Od momentu wydania dokumentu jesteśmy producentami wyrobu budowlanego o nazwie ELLMIX.

Karta produktu MPŻ

Świadectwo jakości MPŻ- wydane przez ICiMB w Krakowie

ELLMIX

Kruszywo ELLMIX jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej, otrzymanym w procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego.

Kruszywo ELLMIX otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. Tym samym, ELLMIX spełnia wymagania aprobaty technicznej nr IBDiM Nr AT/2015-02-3119 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Posiada postać materiału drobnoziarnistego. Ze względu na wskaźnik nośności wyróżniamy dwie odmiany:

 • Kruszywo ELLMIX odmiana 1 – nośność powyżej 10 %
 • Kruszywo ELLMIX odmiana U – nośność powyżej 35 %

ELLMIX charakteryzuje się uziarnieniem odpowiadającym głównie frakcji piaskowo-żwirowej.

 1. Przeznaczenie

Kruszywo ELLMIX stosuje się w inżynierii komunikacyjnej wg aprobaty technicznej nr IBDIM Nr AT/2015-02-3119 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie:

Odmiana 1

  • Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102
  • Do robót ziemnych wg PN-S-02205, do dolnych i górnych warstw nasypów
  • Do niezwiązanej podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych wg WT-4 2010
  • Do podbudowy  pomocniczej wg PN-S-96023 oraz do ulepszonego podłoża nawierzchni wg WT-5 2010
  • Do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe
  • Do warstw pomocniczych: mrozoochronnej, wzmacniającej wg WT-4 2010 lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”

Odmiana ulepszona U

 • Do nawierzchni twardej nieulepszonej w technologii nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, jako kruszywo odziarniające lub podstawowe stabilizowane spoiwami hydraulicznymi dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR3
 • Do robót ziemnych wg PN-S-02205, w tym dolnych i górnych warstw nasypów
 • Do warstw mrozoochronnej i wzmacniającej wg WT-4 2010 lub „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • Do warstwy dolnej podbudowy pomocniczej  wg WT-4 2010 w technologii stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102
 • Do podsypki wyrównawczej pod drobnowymiarowe elementy betonowe
 • Do podbudowy pomocniczej i zasadniczej

Produkt dostępny jest w naszym zakładzie w Połańcu oraz  oddziale firmy w Jaworznie.

 

Karta produktu

Rozszerzona Aprobata Techniczna Kruszywo ELLMIX

Opinia techniczno-chemiczna kruszywa ELLMIX

Raport z badań kruszywa ELLMIX – Laboratorium Inżynierii Lądowej „Labotest”

ELLMIX 2 (U)

Kruszywo ELLMIX 2 jest kruszywem sztucznym na bazie popiołów lotnych ze spalania węgla.

Przeznaczenie:

Kruszywo ELLMIX 2 stosuje się w inżynierii komunikacyjnej z przeznaczeniem jako podkład pod budowę dróg, lotnisk i innych powierzchni, na których odbywa się ruch kołowy.

Dzięki wysokiej jakości oraz atrakcyjnej cenie budowa dróg staje się procesem znacznie szybszym i tańszym, a wytrzymałość drogi oraz odporność na mróz jest na najwyższym poziomie.

Przed zakupem gotowego produktu przeprowadzona zostanie analiza podłoża, do którego dostosowane zostaną proporcje półproduktów, aby zapewnić największą wytrzymałość budowanej powierzchni drogi.

W przypadku nietypowych podłoży, jeśli będzie to konieczne, zastosowane zostaną inne dodatki i spoiwa zwiększające jakość produktu końcowego.

 

Parametry techniczne produktu:

Informacje o składzie oraz wyniki analiz przedstawione zostaną indywidualnie po ustaleniu proporcji półproduktów oraz po przekazaniu próbki klientowi.

Produkt dostępny jest w oddziale firmy w Jaworznie.

 

Kontakt:

Biuro Handlowe Jaworzno, ul.Puszkina 3

Kierownik Regionu – Adam Zając
 + 48 664 944 095
e-mail: adam.zajac@elpologistyka.pl

 

Powyższy produkt został wprowadzony do oferty firmy dzięki realizacji projektu:

zakup pozostałości drzewnych

 

 

ELLMIX R

Kruszywo ELLMIX R jest kruszywem sztucznym z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej, otrzymanym  procesie spalania węgla kamiennego i materiału współspalanego.

Przeznaczenie:

Zgodnie z Aprobatą Techniczną AT-15-9785/2016 Kruszywo sztuczne Ellmix R może być zastosowane jako:

 • podłoże budowlane
 •  do wyrównywania (makroniwelacji) terenu
 • do wymiany gruntów
 •  podsypka/podbudowa pod ciągi piesze
 •  do obsypki  instalacji kanalizacyjnej
 •  do budowy nasypów powyżej i poniżej strefy przemarzania
 •  powyżej poziomu wód gruntowych w przypadku gdy nie będzie to stanowiło podłoża pod obiekty budowlane
 •  do wypełnienia wyrobisk górniczych i poeksploatacyjnych, w tym części wypełnionej wodą mającą łączność poprzez infiltrację z wodami podziemnymi, dokonywanego w ramach rekultywacji gruntów po działalności górniczej w zakresie wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

Aprobata Techniczna

Karta produktu

ELLMIX Zima

Kruszywo sztuczne Ellmix Zima jest kruszywem z żużla paleniskowego, powstałym na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej. Kruszywo Ellmix Zima jest kruszywem lekkim o gęstości nasypowej w stanie luźnym ok. 0,8 Mg/m3.

Kruszywo ELLMIX Zima otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do zimowego utrzymania dróg. Tym samym, ELLMIX spełnia wymagania Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2015-02-0169 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Ze względu na uziarnienie zgodnie z „Wytycznymi zimowego utrzymania dróg”, GDDKiA – IBDiM warszawa 2006 r. wyróżnia się dwie odmiany:

 • kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego Ellmix Zima – odmiana 0/4
 • kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego Ellmix Zima – odmiana 0/8

Ze względu na właściwości chemiczne związane z korozją w odniesieniu do pojazdów samochodowych, elementów i konstrukcji stalowych, aluminiowych, wyróżnia się dwa asortymenty:

 • kruszywo sztuczne Ellmix Zima – asortyment 1 – o niskim odczynie pH, tj. od 6 do 9 – nie powodujące korozji powierzchni rurociągów stalowych i aluminiowych i termoplastycznych tworzyw sztucznych
 • kruszywo sztuczne Ellmix Zima – asortyment 2 – o w wyższym odczynie pH, tj. od 9 do 11 nie powodujące korozji powierzchni rurociągów stalowych i termoplastycznych tworzyw sztucznych.

 

Kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego Ellmix Zima może być stosowane w inżynierii komunikacyjnej do zimowego utrzymania dróg, ulic, placów, parkingów i lotnisk, do uszorstnienia grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu, wg. „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” GDDKiA – IBDiM Warszawa 2006. Kruszywo Ellmix Zima – odmiana 0/8 jest zalecana do uszorstnienia ubitego śniegu.

Rekomendacja Techniczna

Karta produktu

 

Gips

Gips jest produktem uzyskanym w wyniku odsiarczania spalin metodą wapienno – gipsową z zastosowaniem powszechnie dostępnego kamienia wapiennego. Głównym składnikiem gipsu jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4*2H2O).
Gips z Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) charakteryzuje się niską promieniotwórczością naturalną oraz niską zawartością metali ciężkich i innych zanieczyszczeń a zarazem dużą czystością chemiczną.

Zastosowanie:

 • do produkcji spoiw gipsowych,
 • do produkcji płyt kartonowo – gipsowych,
 • do produkcji betonu komórkowego,
 • jako regulator czasu wiązania,

Elpologistyka uzyskała Aprobatę Techniczną IBDiM Nr AT/2015-02-3120 wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów dla wyrobu budowlanego o nazwie Kruszywo wypełniające ELLMAS do stosowania w inżynierii komunikacyjnej.

Karta produktu

ELLMAS

Kruszywo wypełniające ELLMAS, powstaje w procesie odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Kruszywo ELLMAS otrzymało pozytywną ocenę techniczną oraz przydatność wyrobu budowlanego jako kruszywo sztuczne z żużla paleniskowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów do dróg. Tym samym, ELLMAS spełnia wymagania aprobaty technicznej nr IBDiM Nr AT/2015-02-3120 wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Przeznaczenie:

ELLMAS stosuje się w inżynierii komunikacyjnej jako dodatek do mieszanin kruszyw, gruntów i spoiw, ulepszający, korygujący uziarnienie i poprawiający właściwości mieszanin mineralnych.

Zastosowanie kruszywa do:

 • warstw nasypów, wg wymagań PN-S-02205, w ilości do 35 , dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • warstw pomocniczych, wg wymagań WT-4 2010 lub PN-S-06102, w technologii stabilizacji mechanicznej jako składnik odziarniający mieszaniny mineralną we frakcjach drobnych, w ilości do 7 % dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • podbudowy pomocniczej wg wymagań WT-5 2010 lub wymagań norm na mieszaniny z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami (cement, wapno budowlane, popioły lotne, popioły lub żużle paleniskowe), w ilości 10 % w stosunku do ilości spoiwa, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”
 • ulepszonego podłoża wg wymagań WT-5 2010 lub wg wymagań norm na mieszaniny z kruszyw lub gruntów stabilizowanych spoiwami (cement, wapno budowlane, popioły lotne, popioły lub żużle paleniskowe), w ilości 10 % w stosunku do ilości spoiwa , dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.

Karta produktu

Aprobata Techniczna kruszywo ELLMAS

Mikrosfera

Mikrosfera to lekkie frakcje w popiele lotnym i żużlu paleniskowym, zawierające glinokrzemiany. Charakteryzuje się niską gęstością nasypową, odpornością na wysokie temperatury oraz dobrą izolacją  termiczną.
W skład mikrosfery wchodzą: SiO2, Al2O3, MgO oraz CaO.
Transportowana jest wraz z popiołem lotnym i żużlem na składowisko odpadów a następnie pozyskiwana w zbiorniki osadowe i osuszana.
Zastosowanie:
 • w budownictwie,
 • w przemyśle samochodowym,
 • w branży tworzyw sztucznych,
 • przy produkcji materiałów ognioodpornych oraz termoizolacyjnych.

 

Oferujemy sprzedaż mikrosfery w papierowych workach – 20 kg oraz workach typu big-bag – 500 kg.

Poniżej przedstawiamy wyniki badań mikrosfery suchej wykonane w Zakładzie Pomiarowo – Badawczym Energetyki „Energopomiar”.

 

Wyniki badań Mikrosfery suchej

Karta produktu

Raport z badań mikrosfery

Popiół lotny fluidalny z biomasy

Popiół lotny ze spalania biomasy o kodzie odpadu 10 01 01 powstaje w procesie spalania samej biomasy, bez udziału pyłu węglowego w kotle fluidalnym. Biomasa, która wykorzystywana jest w energetyce to głównie rośliny energetyczne, uboczne produkty z rolnictwa oraz z przemysłu drzewnego, często przetwarzane do postaci peletu lub brykietu. Proces spalania w kotle fluidalnym „Zielonego Bloku” zaprojektowany jest dla spalania 80 % zrębki drzewnej oraz 20 % biomasy Agro. Powstały popiół lotny jest źródłem wielu składników pokarmowych dla roślin, mikro i makroelementów.

 

Popiół pochodzący ze spalania biomasy, może mieć zastosowanie:

 • w technologiach górniczych,
 • w robotach ziemnych do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
 • do produkcji ceramiki,

Obecnie firma Elpologistyka Sp. z o.o. prowadzi prace naukowo-badawcze nad możliwością zastosowania popiołu lotnego z „Zielonego Bloku” na cele rolnicze, głównie jako materiał nawozowy oraz ulepszający gleby.

 

Karta Produktu

Popiół denny z biomasy

Popiół denny ze spalania biomasy to odpad o kodzie 10 01 24, powstały w wyniku zastosowania do złoża kotła fluidalnego suchego piasku o określonej granulacji, a także w zależności od spalanej biomasy Agro addytywu, np. kaolinit lub granulowana siarka. Celem stosowania w/w materiałów jest proces wydłużenia reakcji termicznej, jak również stabilizacji i podtrzymania ciśnienia złoża. Po zakończonym procesie spalania popiół denny odprowadzany jest do odpowiednich kontenerów.

 

Główną możliwością zastosowania popiołu dennego jest m.in.:

 • jako materiał podsypkowy w budowie dróg
 • jako materiał podsadzkowy w górnictwie
 • jako składnik doziarniający, wypełniacz przy mieszaniu z innymi materiałami

Na chwilę obecną popiół denny jest składowany a następnie poddany utylizacji. Jednak w celu zmniejszenia ilości produkowanych odpadów, firma Elpologistyka prowadzi prace badawcze nad możliwością wykorzystanie w/w materiału.