Biprodukter från förbränning


FÖRBRÄNNINGSBIPRODUKTER 

 är antropogena mineraler som bildas vid förbränning av stenkol, brunkol och biomassa. Förbränningsbiprodukter används främst som råmaterial för tillverkning av cement, betong, betongprodukter, keramikblock, vägbindemedel och torkmaterial samt används i stor utsträckning som ballast och fyllnadsmedel vid vägbyggen. I en cirkulär ekonomi har förbränningsbiprodukter en nyckelroll, främst som ett ämne som kan behandla andra antropogena mineraler som används inom byggmaterialindustrin.

 

Elpologistyka erbjuder omfattande hantering av förbränningsbiprodukter från kraftindustrin, såsom: flygaska, slagg, ask-slaggblandning, mikrosfärer, rökgasavsvavlingsprodukter, bl.a. gips, bottenaska (från fluidiserad bäddpanna Green Power Unit).        

Våra produkter kan också användas för att höja lågt liggande mark och för återställande av ogynnsamt omvandlad mark:  

Flygaska CE – flygaska för cement och färdigblandad betong enligt PN-EN 450-1 – används för keramiska byggprodukter, prefabricerade betongprodukter, tillverkning av murbruk, lim och puts,   

Ellmix – konstgjord ballast för bärlager, markstabilisering, byggande av botten- och topplager av vallar, i varianterna Ellmix 2 och Ellmix U,     

Ellmix R – konstgjord ballast för återställande av ogynnsamt omvandlad mark 

Ellmix Ice – konstgjord ballast för vinterväghållning,  

Ellmas – konstgjord ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande, 

ElpoGreen – ett mineraliskt jordbehandlingsmedel. 

usługi transportowe świętokrzyskie

Från 1 januari 2015 fram till idag har Elpologistyka tillhandahållit tjänsten för hantering av förbränningsbiprodukter på Enea Elektrownia Połaniec S.A. Företaget tillhandahåller också en tjänst för mottagande och hantering av förbränningsbiprodukter hos TAURON Wytwarzanie S.A. filial Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA filial Elektrownia Siersza SA, ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice i Świerże Górne.      

Värt att nämna är att företaget har en rik erfarenhet av att samarbeta med Enea Elektrownia Połaniec S.A. – vi har i flera år tillhandahållit tjänsten för askutmatning och förvaltning av PIORY deponi.   

Mer exakt, så tillhandahöll Elpologistyka en tjänst inom drift av utrustning, tekniska processer och anläggningen för att fånga upp aska från rökgaser. Askan från elektrofilter som samlats upp i anläggningen transporterades torr till lagersilos, och i nästa steg lastades askan på tankbilar eller tankvagnar. Ask- och slaggblandningarna transporterades till deponin med vattentransport.  

På ”Pióry” deponin tillhandahöll Elpologistyka tjänster inom hantering av bottenavfall och lagring av gipsavfall.  

På deponin ”Pióry” för bottenavfall och deponin ”Tursko” för gipsavfall utförde Elpologistyka dessutom: 

  1. Övervakning av lakvattnets volym och sammansättning 
  2. Övervakning av grundvatten  
  3. Övervakning av koncentration av luftburna partiklar   
  4. Övervakning av nederbörd 
  5. Övervakning av vattennivån i deponin  
  6. Övervakning av sättning i vallar. 

 

Som ett resultat av forskning som bedrivs inom bolagets egna resurser och av bolagets  egen forsknings- och utvecklingsavdelning pågår för närvarande arbete med byggmaterial som ska göra det möjligt att bättre använda avfall som uppstår vid förbränning av kol och biomassa.       

Samtidigt kan vi försäkra dig om att Elpologistyka gör allt sitt yttersta för att säkerställa att dess verksamhet tillgodoser kundernas behov och att den bedrivs med respekt för miljön.