Uboczne produkty spalania


Uboczne Produkty Spalania (UPS)

Są to minerały antropogeniczne, powstające w wyniku spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz biomasy. UPS wykorzystywane są głównie jako surowce do produkcji cementu, betonu, wyrobów betonowych, bloczków ceramicznych, spoiw drogowych oraz materiałów osuszających jak również znajdują szerokie zastosowanie jako kruszywa i wypełniacze w budownictwie drogowym. W podejściu opartym o zasadę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, UPS spełniają kluczową rolę, głównie jako substancja, która jest zdolna uzdatniać inne minerały antropogeniczne wykorzystywane w przemyśle materiałów budowlanym. 

 

Spółka Elpologistyka oferuje kompleksowe zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera, produkty odsiarczania spalin, w tym gipsów, popioły paleniskowe (z kotła fluidalnego Green Power Unit).

 

Nasze produkty mogą być również wykorzystywane do podniesienia terenu zaniżonego oraz w procesie rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych:

Popiół lotny CE – popiół lotny do cementu i do betonu
towarowego zgodny z normą PN-EN 450-1 – wykorzystywany do ceramicznych wyrobów
budowlanych, prefabrykatów betonowych, produkcji zapraw, klejów i tynków,

Ellmix – kruszywo sztuczne do
podbudów drogowych, stabilizacji gruntów, budowy dolnych i górnych warstw
nasypów drogowych, w odmianach Ellmix 2 i Ellmix U,

Ellmix R – kruszywo sztuczne do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych
Ellmix Ice – kruszywo sztuczne do zimowego utrzymania dróg,
Ellmas – kruszywo sztuczne do
materiałów niezwiązanych i związanych hydraulicznie do dróg,

ElpoGreen – mineralny środek poprawiający właściwości gleby.

 

Zobacz nasze produkty!
usługi transportowe świętokrzyskie

Od 01.01.2015 r. do chwili obecnej Elpologistyka świadczy usługę
zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Również Spółka świadczy usługę na rzecz odbioru i zagospodarowania UPS w TAURON
Wytwarzanie S.A. oddział Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA
oddział Elektrownia Siersza SA, ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice w
Świerżach Górnych.

 

Warto wspomnieć, iż spółka posiada bogate doświadczenie współpracując z Enea Elektrownią Połaniec S.A. –  przez klika lat świadczyliśmy usługę obsługi odpopielania, gospodarowania składowiskiem odpadów PIORY.

Od 01.01.2015 r. do chwili obecnej Elpologistyka świadczy usługę zarządzania Ubocznymi Produktami Spalania w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Również Spółka świadczy usługę na rzecz odbioru i zagospodarowania UPS w TAURON Wytwarzanie S.A. oddział Elektrownia Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie SA oddział Elektrownia Siersza SA, ENEA Wytwarzanie – Elektrownia Kozienice w Świerżach Górnych.

Warto wspomnieć, iż spółka posiada bogate doświadczenie współpracując z Enea Elektrownią Połaniec S.A. –  przez klika lat świadczyliśmy usługę obsługi odpopielania, gospodarowania składowiskiem odpadów PIORY.

Dokładniej mówiąc Elpologistyka świadczyła usługę w zakresie eksploatacji urządzeń, procesów technologicznych oraz instalacji do wychwytywania popiołu ze spalin. Odbierany w instalacji popiół z elektrofiltrów był transportowany w stanie suchym do silosów magazynowych, w kolejnym etapie następował jego załadunek na autocysterny lub cysterny kolejowe. Mieszaniny popiołowo żużlowe kierowane były hydrotransportem na składowisko.

Elpologistyka na składowisku „Pióry” świadczyła usługi w zakresie eksploatacji odpadów paleniskowych oraz składowania gipsu.

Ponadto na składowisku odpadów paleniskowych „Pióry” i gipsu „Tursko” Elpologistyka prowadziła monitoring:

1. Monitoring objętości i składu odcieków
2. Monitoring wód podziemnych

3. Monitoring stężenia pyłu zawieszonego

4. Monitoring opadów
5. Monitoring poziomu wody na składowisku
6. Monitoring osiadania wałów.

 

W wyniku prac badawczych, które są prowadzone w ramach zasobów własnych Spółki, przez własny dział badań i rozwoju, trwają aktualnie prace nad materiałami budowlanymi, które pozwolą na lepsze wykorzystanie odpadów powstających w wyniku spalania węgla i biomasy.

 

Jednocześnie zapewniamy, że Elpologistyka dokłada wszelkich starań, aby jej działalność odpowiadała jak najpełniej na potrzeby Klientów oraz prowadzona była z poszanowaniem środowiska przyrodniczego.