Usługi laboratoryjne


POPIOŁY LOTNE

Badana cecha:

Zawartość ditlenku krzemu SiO2

Zawartość tlenku żelaza Fe2O3

Zawartość  tlenku glinAl2O3

Zawartość  tlenku wapnia CaO

Zawartość  tlenku magnezu MgO

Siarczany jako SO3  

Zawartość amoniaku jako NH4

      Chlorki jako Cl

Wolny tlenek wapnia CaOwolny

Zawartość reaktywnego ditleneku krzemu SiO2REAKT.

Strata prażenia

Miałkość

Gęstość ziaren

Zawartość części palnych

 

CEMENTY

Strata prażenia

Zawartość popiołu

Pozostałość nierozpuszczalna

Siarczany jako SO3

Chlorki jako Cl

usługi laboratoryjne świętokrzyskie

KRUSZYWA, GRUNTY 

Strata prażenia 

Zawartość części organicznych

Gęstość nasypowa w stanie luźnym

Wskaźnik różnoziarnistości U

Skład granulometryczny

Siarczany rozp. w wodzie

Gęstość i nasiąkliwość

Wilgotność naturalna

Wilgotność optymalna

Maksymalna gęstość objętościowa

Wskaźnik nośności bezpośredniej

Wskaźnik nośności po 4 dobach namaczania

Pęcznienie liniowe

Oznaczanie klasy zawartości węglanów

REAGIPS

Zawartość wilgoci

Zawartość CaSO4 x 2H2O

Odczyn pH

Gęstość nasypowa

NAWOZY

Odczyn pH

Przewodność elektryczna

Zawartość SCAŁK. i SO3 rozp. w wodzie

Zawartość CaO