POPIÓŁ DENNY Z BIOMASY


Popiół denny z biomasy

Popiół denny ze spalania biomasy to odpad o kodzie 10 01 24, powstały w wyniku zastosowania do złoża kotła fluidalnego suchego piasku o określonej granulacji, a także w zależności od spalanej biomasy Agro addytywu, np. kaolinit lub granulowana siarka.

Zastosowanie:
• jako materiał podsypkowy w budowie dróg
• jako materiał podsadzkowy w górnictwie
• jako składnik doziarniający, wypełniacz przy mieszaniu z innymi materiałami
Michał Janus
Dyrektor ds. Obrotu UPS
Tel. +48 604 132 100
e-mail: michal.janus@elpologistyka.pl
Monika Lis
Kierownik Działu UPS
Tel. +48 728 887 779
e-mail: monika.lis@elpologistyka.pl